STATUT STOWARZYSZENIA

Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja

ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja w Chrzanowie zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210, późn.zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
2. Dopuszcza się posługiwanie skróconą nazwą stowarzyszenie Gracja lub INTEGracja.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolite Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chrzanów.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
5. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz systemu identyfikacji wizualnej określonych uchwałą Zarządu. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
ROZDZIAŁ IICELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 2
Celem Stowarzyszenia jest:
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Tworzenie i promowanie innowacyjnych metod terapii, profilaktyki, rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży.

 • Rozwój metody skautowej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

 • Wieloaspektowe wspieranie procesu rozwoju i terapii.

 • Zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Zwiększanie wiedzy wśród społeczeństwa z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei działalności woluntarystycznej.

 • Ochrona i promocja zdrowia psychicznego.

 • Wspieranie działań na rzecz praw człowieka i obywatela.

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • Działalność charytatywna;

 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • Zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • Promocja i organizacja wolontariatu;

 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 3
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
1. Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży metodą skautową.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i wydawniczej na temat funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
4. Rozwijanie kompetencji wolontariuszy w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
5. Organizowanie pomocy wolontariuszy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
6. Organizację oraz obsługę wydarzeń i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych zmierzających do realizacji celów statutowych.
7. Organizację i realizację działań edukacyjnych m. in. szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów oraz staży służących realizacji celów stowarzyszenia.
8. Udzielanie pomocy obejmującej m.in. grupy wsparcia, terapię, poradnictwo, doradztwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami.
9. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
10. Tworzenie propozycji programowych, sprawności, odznak, i organizowanie różnych form szkoleniowych dla harcerzy, nauczycieli, wychowawców i animatorów.
11. Stworzenie naturalnego i stymulującego pola służby dla harcerzy i wolontariuszy.
12. Inicjowanie i prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych realizowanych w zakresie celów statutowych.
13. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych.
14. Inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących cele Stowarzyszenia.
§ 4
1. Działalność określona w § 2 i § 3 jest wyłącznie działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną, chyba że Zarząd Stowarzyszenia określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Podjęcie, zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
§ 5
Stowarzyszenie może podejmować współpracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami m.in. w formie partnerstw, koalicji, przynależności do organizacji zrzeszających.
ROZDZIAŁ IIICZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenie mogą być cudzoziemcy również ci niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu mogą mieć status członka:
a) zwyczajnego lub
b) wspierającego lub
c) honorowego .
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna w wieku od 16 roku życia akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która:
a) złoży poprawnie wypełnioną deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
5. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd rozpatruje deklarację członkowską w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia.
6. W razie odmowy przyznania członkostwa Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek pisemnego powiadomienia o tym fakcie kandydata, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.
7. W razie decyzji o odmowie członkostwa, kandydat ma prawo, w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.
8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
9. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji. Zarząd rozpatruje deklarację członka wspierającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia.
10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
11. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
§ 7
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 • udziału w zebraniach, wykładach, projektach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • zgłaszania wniosków do działalności Stowarzyszenia,

 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

 • zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu, Uchwał, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązującychw Stowarzyszeniu,
d. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
e. godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 • Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 8
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
d. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
i. łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
ii. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
iii. niepłacenia składek za okres pół roku w przypadku członków zwyczajnych;
iv. zachowania będącego niezgodnym z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej wyrażona w formie uchwały jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IVWŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 9
 • Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. O tym czy głosowanie będzie tajne czy jawne decyduje zgromadzenie w głosowaniu jawnym poprzedzającym wybór władz.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane sąw głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
§ 10
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu przeprowadzenia głosowania Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność wskazany przez niego członek zarządu, przesyła na wskazane adresy e-mail projekt uchwały wyznaczając termin do zajęcia stanowiska w głosowanej sprawie (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu). Brak stanowiska członka Zarządu w określonym terminie oznacza akceptację treści projektu uchwały.
2. W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek członka Zarządu sprzeciwu co głosowania danego projektu uchwały w trybie korespondencyjnym, proponowana uchwała jest głosowana na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§ 11
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 12
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane co najmniej raz w roku)i nadzwyczajne (zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia).
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszeniaw terminie do 30 czerwca każdego roku, w drodze mailowej wysłanej na co najmniej 5 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany spośród uczestniczącychw Zebraniu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionychdo głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych.
8. Głosowania nie dotyczące spraw personalnych odbywają się w sposób jawny, głosowania dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. O tym czy głosowanie będzie tajne czy jawne decyduje zgromadzenie w głosowaniu jawnym poprzedzającym wybór władz.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu, nadaniai pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają zwykłej większości głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
10. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków drogą mailową, co najmniej 5 dni przed terminem zebrania, na adresy wskazane przez członków Stowarzyszenia Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian w Statucie zgodnie z zasadami opisanymi w § 21 Statutu,
3. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z zasadami opisanymi w § 21 Statutu,
4. uchwalanie budżetu,
 • wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia,

 • wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 14
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodniez uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Na czele Zarządu stoi Prezes.

 • Zarząd składa się z 1 do 7 osób, w większości stanowiących osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym prezesa. Funkcje pozostałych członków zarząd może określić uchwałą.

 • Prezes wybierany i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. O tym czy głosowanie będzie tajne czy jawne decyduje zgromadzenie w głosowaniu jawnym poprzedzającym wybór prezesa.

 • W przypadku większej niż dwóch liczby kandydatów na Prezesa i nieuzyskaniuw pierwszym głosowaniu bezwzględnej większości przez jednego z kandydatów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Walne Zebranie Wyborcze wybiera wówczas spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

 • Pozostali członkowie Zarządu wybierani są i odwoływani w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów. O tym czy głosowanie będzie tajne czy jawne decyduje zgromadzenie w głosowaniu jawnym poprzedzającym wybór władz.

 • Członkom Zarządu może zostać przyznane uchwałą Komisji Rewizyjnej wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 • Posiedzenia Zarządu zwołać może każdy członek Zarządu.

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razyw ciągu roku.

§ 15
Do kompetencji Zarządu należą:
1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2. opracowanie programu działalności stowarzyszenia,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 • ustalanie wysokości składek członkowskich,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia,

 • powoływanie zespołów do realizacji określonych zadań i projektów,

 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

 • przyjmowanie i skreślanie członków,

 • uchwalanie obowiązującego systemu identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci,

 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, w przypadku nie powołania Sądu Koleżeńskiego przejmuje jego kompetencje.

§ 16
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
§ 17
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,

 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§ 18
W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 19
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji ,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
f) odsetek bankowych,
g) dochodów z działalności gospodarczej.
3. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawi obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej- komisji rewizyjnej - wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.
§ 20
W Stowarzyszeniu zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają polskie przepisy prawne dotyczące stowarzyszeń.
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja

 

Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja