Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja

PROCEDURY

1. Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID- 19, dotyczącą wszystkich
członków stowarzyszenia, prowadzących działalność odpłatną i nieodpłatną oraz osób uczęszczających na
zajęcia.
2. Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie uczestnikom
uczęszczanie na zajęcia terapeutyczne.
3. Ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka na zajęcia
jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie.

§1 Obowiązki członków stowarzyszenia

Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za:
1. organizację pracy, realizuje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, poręczy, krzeseł i powierzchni
płaskich w okresie występowania pandemii COVID-19,
2. zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie, na którym odbywają się zajęcia,
3. zaopatrzenie siebie w środki ochrony osobistej np. w tym maseczki lub przyłbice, rękawiczki ochronne.
4. zamieszczenie informacji przed wejściem na salę o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na
teren zajęć
5. znajomość i stosowanie procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
6. umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów organów:

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – tel. 12 684 40 33, tel. 12 684 40 32, tel. 12 644
91 33 wew. 120, 136, 139, 133
- służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112

7. wszczęcie procedur w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych podczas zajęć,
natychmiastowe zaprzestanie pracy i poinformowanie właściwej miejscowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, służb medycznych. Wstrzymuje też przyjmowanie na zajęcia kolejnych osób . Obszar
w którym się poruszał , zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
8. zachowania między sobą, a innymi dorosłymi obecnymi w sali dystansu, minimum 1,5m.
9. realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników zajęć,
10. każdorazową dezynfekcję sprzętów i pomocy dydaktycznych,
11. wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy
otwartych oknach.
12. przestrzeganie zasad częstego i regularnego mycia rąk przez osoby prowadzące i uczestników zajęć
13. dostosowanie metod i technik prowadzenia terapii do przyjętych procedur.
§2 Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów dziecka

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących na zajęciach
procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID-19.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania na zajęcia dziecka zdrowego - bez objawów
chorobowych.
3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem dziecka na
zajęcia.
4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko na zajęcia bez zabawek/ przedmiotów.
5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, i
dezynfekcji rąk sobie i dziecku.
6. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na
kwarantannie lub w izolacji domowej.

Procedura bezpieczeństwa w warunkach epidemii COVID-19

30 czerwca 2020
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja